Algemene Voorwaarden van Kindercoach Mariska 

Artikel 1.        Definities

1 Opdrachtnemer: Kindercoach Mariska, gevestigd te Bodegraven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82855242 gebruiker van deze algemene voorwaarden;
Opdrachtgever: de wederpartij van Kindercoach Mariska bij de overeenkomst, veelal de wettelijk gezag hebbende ouder(s) of de wettelijke vertegenwoordiger van het Kind;
3 Partijen: opdrachtgever en Kindercoach Mariska;
4 Overeenkomst: Een schriftelijke Overeenkomst tussen opdrachtgever en Kindercoach Mariska betreffende het verlenen van diensten door Kindercoach Mariska;
5 Diensten: alle door Kindercoach Mariska geleverde diensten en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.
   Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van dienst(en) en product(en) worden daaronder mede verstaan: ‘Trajecten’, ‘1-op-1 coaching of sessies’, workshops,
   seminars, trainingen, lezingen, etc.
6 Kind: de minderjarige ten behoeve van wie opdrachtgever de overeenkomst tot het verlenen van diensten is aangegaan.
Schriftelijk: schriftelijk dan wel langs elektronische weg.

Artikel 2.        Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en offerte van Kindercoach Mariska, op iedere overeenkomst tussen partijen en alle daarmee verband houdende
    handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.
2. Indien deze algemene voorwaarden van toepassing zijn op een overeenkomst tussen partijen, dan zullen deze ook op toekomstige overeenkomsten tussen partijen van toepassing zijn.
3. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3.        Kennismaken / informatie-uitwisseling

1. Indien partijen niet eerder een overeenkomst hebben gesloten dan zal in beginsel voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst een gesprek plaatsvinden.
2. Tijdens een eerste afspraak zal Kindercoach Mariska de opdrachtgever wijzen op de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden en de gehanteerde prijzen en tarieven, middels een
    trajectvoorstel. De algemene voorwaarden zijn tevens in te zien en te downloaden op www.kindercoachmariska.nl
3. Opdrachtgever zal Kindercoach Mariska  voorzien van de voor de dienstverlening relevante informatie. Indien de dienstverlening betrekking heeft op begeleiding van een Kind jonger dan 16 jaar,
    dan zal opdrachtgever aan Kindercoach Mariska mededelen wie het ouderlijk gezag heeft over het Kind, dan wel hoe de wettelijke vertegenwoordiging is geregeld.

Artikel 4.        Overeenkomst

1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de afspraken over de overeengekomen dienstverlening op schrift zijn gesteld en door opdrachtgever voor akkoord zijn ondertekend.
2. In afwijking van lid 1 kan een overeenkomst eveneens tot stand komen indien de mondeling gemaakte afspraken per email of  anderszins langs elektronische weg aan opdrachtgever zijn
    bevestigd en door opdrachtgever akkoord verklaard.
3. Indien de dienstverlening betrekking heeft op begeleiding van een kind jonger dan 16 jaar en de opdrachtgever is niet de enige wettelijk gezag hebbende ouder of de wettelijke vertegenwoordiger
    van het Kind, dan geldt tevens het gestelde in lid 4, 5 en 6.
4. Alle wettelijk gezag hebbende ouders dienen schriftelijk in te stemmen met de begeleiding van het Kind. De gezaghebbende ouder die opdrachtgever is, is verplicht om de andere gezaghebbende
    ouder deugdelijk te informeren over de begeleiding van het Kind en is verplicht om er voor zorg te dragen dat ook deze ouder zijn of haar schriftelijke toestemming verleent. Dit geldt tevens in
    geval van wijzigingen in de begeleiding.
5. Indien de andere gezaghebbende ouder niet of niet langer instemt met begeleiding van het Kind, dan is opdrachtgever verplicht om Kindercoach Mariska hier terstond van op de hoogte te
    stellen. In dat geval is het Kindercoach Mariska niet of niet langer toegestaan om het Kind te begeleiden.
6. Indien opdrachtgever niet of niet volledig aan het gestelde in lid 4 en/of 5 heeft voldaan, dan zijn de gevolgen hiervan voor rekening van opdrachtgever. De opdrachtgever zal Kindercoach Mariska
    volledig vrijwaren indien Kindercoach Mariska ter zake door de andere ouder wordt aangesproken.

Artikel 5.        Regels rond afspraken

1. Afspraken voor een sessie en/of activiteit beginnen en eindigen op de afgesproken tijdstippen. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat het kind tijdig op afgesproken tijdstip en plaats
    aanwezig is en na afloop op de afgesproken tijd wordt opgehaald, dan wel zelfstandig vertrekt indien afgesproken.
2. Indien een sessie en/of activiteit niet op tijd kan beginnen omdat het Kind niet aanwezig is, dan betekent dit niet dat de sessie en/of activiteit voortduurt na het overeengekomen tijdstip.
    Opdrachtgever blijft dan het volledige tarief verschuldigd.
3. Opdrachtgever dient tijdens een sessie en/of activiteit telefonisch bereikbaar te zijn voor Kindercoach Mariska.
4. Indien de opdrachtgever een afspraak wenst af te zeggen, bijvoorbeeld omdat het kind door ziekte of anderszins verhinderd is, dan dient hij/zij hier Kindercoach Mariska zo spoedig mogelijk van
    op de hoogte te stellen.
5. Indien een afspraak door opdrachtgever wordt geannuleerd korter dan 24 uur voor aanvang, en er is geen aanwijsbare reden van overmacht waardoor dit eerder gemeld kon worden, dan is
    Kindercoach Mariska gerechtigd om het overeengekomen tarief voor de afspraak in rekening te brengen aan opdrachtgever.
6. Kindercoach Mariska is te allen tijde gerechtigd om een afspraak af te zeggen of te verzetten indien de afspraak door overmacht geen doorgang kan vinden. Hij/zij zal de opdrachtgever hiervan zo
    spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Onder overmacht in dit verband wordt onder meer verstaan: ziekte of arbeidsongeschiktheid of noodzakelijke zorg aan een dierbare.

Artikel 6.        Tarieven

1. Aanbiedingen van Kindercoach Mariska zijn gebaseerd op de informatie die door opdrachtgever is verstrekt, alsmede de verwachte tijdsduur of de te besteden tijd en de geldende tarieven.
2. De geldende tarieven staan vermeld op www.kindercoachmariska.nl  en worden op verzoek aan opdrachtgever toegezonden. Bedragen zijn inclusief btw, tenzij anders aangegeven.  Kindercoach
    Mariska is vrijgesteld van omzetbelasting in het kader van de KOR- regeling.
3. Handelingen/dienstverlening waarvoor geen vast tarief geldt, zullen op basis van bestede tijd tegen het uurtarief aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.
4. Kindercoach Mariska is gerechtigd om de tarieven aan te passen. Tariefswijzigingen dienen minimaal 1 maand voor inwerkingtreding te worden aangekondigd.

Artikel 7.        Factuur en betaling

1. Kindercoach Mariska stuurt opdrachtgever een factuur voor het gehele traject of per sessie voor de overeengekomen dienstverlening. In goed overleg tussen Kindercoach Mariska en
    opdrachtgever is het ook mogelijk om in twee of drie termijnen te betalen, waarbij 5 % extra administratiekosten zal worden gerekend. Opdrachtgever dient facturen binnen 14 dagen na
    factuurdatum aan Kindercoach Mariska te betalen.
2. Bij gebreke van tijdige betaling is Kindercoach Mariska gerechtigd de dienstverlening direct op te schorten.
3. Bij gebreke van tijdige betaling ontvangt opdrachtgever een herinnering met het verzoek om binnen 14 dagen te betalen. Indien dan nog niet is betaald, is Kindercoach Mariska gerechtigd om
    wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten conform de wet aan opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 8.        Vertrouwelijkheid en privacy

1. Kindercoach Mariska is verplicht tot geheimhouding van alles wat besproken is tijdens of in het kader van de dienstverlening.  Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de opdrachtgever is
    meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Voor overleg met derden in het belang van het kind jonger dan 16 jaar, is toestemming vereist van de wettelijk gezag hebbende ouders en indien relevant van het kind. Artikel 4 lid 3 is hierop van
    overeenkomstige toepassing.
3. Kindercoach Mariska zal vertrouwelijk omgaan met persoonsgegevens van opdrachtgever en het kind, in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de
    bescherming van persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Artikel 9.        Aansprakelijkheid

1. Kindercoach Mariska zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Kindercoach Mariska heeft een
    inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een duidelijk omschreven resultaat is overeengekomen.
2. Kindercoach Mariska heeft een verzekering afgesloten voor bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid.
3. Kindercoach Mariska is enkel aansprakelijk voor schade die het gevolg is van aan Kindercoach Mariska toe te rekenen tekortkomingen in de nakoming van verplichtingen uit overeenkomst indien
    Kindercoach Mariska ter zake in verzuim is.
4. Aansprakelijkheid voor indirecte schade is uitgesloten. Aansprakelijkheid voor directe schade is beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar wordt uitgekeerd vermeerderd met een eventueel
    eigen risico.
5. Indien de verzekeraar niet uitkeert, dan is aansprakelijkheid gemaximeerd tot het bedrag dat met de overeenkomst is gemoeid, doch maximaal berekend over de duur van een periode
    van 6 maanden.
6. Kindercoach Mariska kan geen beroep doen op enige aansprakelijkheid beperkende bepaling, indien de schade het gevolg is van diens opzet of grove schuld.

Artikel 10.      Klachten en geschillen

1. Kindercoach Mariska heeft een klachtenregeling vastgesteld, overeenkomstig de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
2. Cliënten van Kindercoach Mariska kunnen een beroep doen op het klachtenloket en kunnen zich desgewenst gratis laten bijstaan door een klachtenfunctionaris bij het formuleren van de klacht.
    (De specifieke gegevens van het klachtenloket en de klachtenfunctionaris zijn te vinden op www.adiona.nl. Indien de klachtenregeling is doorlopen en klager is het met de uitkomst niet eens, dan
    kan klager de klacht voorleggen aan een erkende geschilleninstantie.
3. De klachtenregeling en informatie over de klachtenfunctionaris en de geschilleninstantie zijn te vinden op de website van Kindercoach Mariska; www.kindercoachmariska.nl  of op aanvraag bij
    Kindercoach Mariska
4. Een klacht moet schriftelijk worden ingediend bij Kindercoach Mariska.

Artikel 11.      Slotbepalingen

1. Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten tussen partijen is Nederlands recht van toepassing.
2. Deze algemene voorwaarden zijn in te zien en te downloaden op de website van Kindercoach Mariska; www.kindercoachmariska.nl 
 
 
 
E-mailen
Bellen