Klachtenregeling


KLACHTENREGLEMENT
Kindercoach Mariska hecht veel waarde aan de kwaliteit van haar dienstverlening en aan goede relaties.
Bent u als opdrachtgever onverhoopt niet tevreden over de werkwijze of dienstverlening van Kindercoach
Mariska, laat dit zo spoedig mogelijk weten.

Kindercoach Mariska is aangesloten bij Adiona

Hiervoor kun je je richten tot Mariska Hoogvliet, eigenaar van Kindercoach Mariska.
Je ontvangt binnen 48 uur een reactie op de klacht met een bevestiging dat de klacht is binnengekomen.
Aansluitend wordt u binnen twee weken uitgenodigd voor een gesprek waarin de klacht wordt
doorgenomen en wordt besproken op welke
wijze Kindercoach Mariska de klacht kan verhelpen.
Binnen vier weken daarna komt Kindercoach Mariska met een voorstel voor een oplossing. Mochten we
samen niet tot een oplossing kunnen komen, dan kunt u de klacht indienen bij de beroepsorganisatie
Stichting ADIONA via klachtenloket@adiona.nl.
Deze zal de verdere afhandeling op zich nemen. De klacht en afhandeling worden vertrouwelijk behandeld.
De klacht wordt geregistreerd en bewaard tot twee jaar na afhandeling. Na deze periode wordt het dossier
vernietigd in verband met de privacy van betrokkenen.
Hieronder treft u (een deel van) het klachtenreglement aan:
De volledige versie kunt u downloaden via de ADIONA website (www.adiona.nl).

Klachtencommissie ADIONA
Het bestuur van Stichting ADIONA heeft besloten een klachtenprocedure in het leven te roepen en heeft
daarvoor het volgende reglement vastgesteld. Tevens heeft het bestuur de hierin genoemde
klachtencommissie ingesteld.

Uitgangspunt
Bij de behandeling van klachten staat centraal het herstel van de verhoudingen tussen de klager en
beklaagde. Dat betekent dat eerst geprobeerd wordt om samen tot overeenstemming te komen (eventueel
door bemiddeling via het Klachtenloket). Lukt dit niet, dan is een zorgvuldige klachtenprocedure gewenst.

De doelstellingen van de klachtenprocedure zijn:
– het vastleggen en volgen van een procedure om klachten van cliënten en
opdrachtgevers tegen bij de ADIONA aangesloten coaches binnen een redelijke
termijn en op zorgvuldige wijze af te handelen;
– behoud en verbetering van de kwaliteit binnen de beroepsgroep door middel
van een professionele klachtenbehandeling;
– verbeteren van de kwaliteit van dienstverlening met behulp van klachtenbehandeling
en klachtenanalyse, waarbij als uitgangspunt wordt gehanteerd het zorgvuldig
navolgen van de Gedragscode van ADIONA door bij ADIONA aangesloten coaches.

Taak Klachtencommissie
De taak van de Klachtencommissie is het onderzoeken en beoordelen van en het toezien op de afhandeling
van klachten van cliënten of opdrachtgevers van bij ADIONA aangesloten coaches.

 
 
 
 
E-mailen
Bellen